ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 14,360
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

              การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องใช้ระยะเวลาและความใส่ใจในการบำรุงเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มต้นเช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงต้นไม้ตั้งแต่เมล็ดให้เติบโต ต้องได้รับอาหาร แสงสว่าง น้ำ ดินอันอุดมสมบูรณ์ ปราศจากศัตรูพืช เปรียบเสมือนบ้านอันอบอุ่นที่พ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัว ต้องคอยดูแลใส่ใจให้เด็กเติบโตด้วยความมั่นคงแข็งแรง สมบูรณ์ มีความรักความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ร่วมเรียนรู้เลือกผิดชอบชั่วดี ต้นไม้จึงจะผลิดอกออกผลได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับคนดีมีคุณธรรม สะท้อนถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวพร้อมที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งสถาบันครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญในการขัดเกลา หล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างกระวบนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีสติให้กับสมาชิกใหม่ของสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมจึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเนินฆ้อจัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนกให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตโดยปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีคุณธรรมและจริยธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          (1) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน

          (2) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนกในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเนินฆ้อ

          (3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตโดยปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัว

          (4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนให้คุณธรรมจริยธรรมนำสถานบันครอบครัวไปสู่ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

         

       

>>> รายละเอียดโครงการ

>>> ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ประจำปี 2558

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004682