ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้98
  • เมื่อวาน233
  • เดือนนี้9,540
  • ปีนี้9,540
  • ทั้งหมด790,640

 

วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
เนินฆ้อโมเดล  (Neunkho Model)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เทคนิคการตรวจสอบระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความรุ้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

    - ฉบับที่ 1          - ฉบับที่ 4          - ฉบับที่ 7          - ฉบับที่ 10         - ฉบับที่ 13

    - ฉบับที่ 2          - ฉบับที่ 5          - ฉบับที่ 8          - ฉบับที่ 11         - ฉบับที่ 14

    - ฉบับที่ 3          - ฉบับที่ 6          - ฉบับที่ 9           - ฉบับที่ 12          

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

                  - ฉบับที่ 1                        -  ฉบับที่  2

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

          - ฉบับที่ 1                - ฉบับที่ 2               - ฉบับที่ 3                 - ฉบับที่ 4

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

          - ฉบับที่ 1               - ฉบับที่ 2                - ฉบับที่ 3

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.044363