ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

        (1) กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่
        (2) ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่
        (3) ตรวจสอบข้อมูลตามคำขอ
        (4) จัดเตรียมข้อมูลให้ตามคำขอต่อเจ้าหน้าที่
        (5) ชำระค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540                                       
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2563
คำสั่งเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่ 230/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  เรื่อง  โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  พ.ศ. 2540
คำสั่งเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่ 571/2557  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
คำสั่งเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่ 546/2559 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่ 400/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

คำสั่งเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่ 688/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

แผนพับประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004431