ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

             แต่ก่อนพื้นที่ป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ยบริเวณนี้เกิดขึ้นจากชาวบ้าน ซึ่งล้วนมีอาชีพประมงเป็นหลัก และการจับปูแสมขายก็เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านทำกิจวัตร สมัยนั้นปูแสมมีจำนวนมาก ซึ่่งส่วนมากชาวบ้านมักจับปูแสมที่มีไข่นอกกระดอกมาขายเนื่องจากจับง่าย อีกทั้งป่าชายเลนถูกถางเพื่อทำนากุ้ง ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ เพื่อฟื้นฟูให้คงอยู่และสามารถทำมาหากินได้ตลอดจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน จึงเริ่มรวมกลุ่มกันขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มคราวนั้นสามารถรวมตัวกันได้ 24 ครัวเรือน และได้ใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ 100 บาท เพื่อทำกระชังปูได้ประมาณ 10 ลูก เพื่อที่จะนำปูที่ไข่นอกกระดองมาปล่อยในกระชัง รอให้ปูเขี่ยไข่ออกหมซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงนำปูตัวแม่ไปขายตามปกติและทำแบบนี้ตลอดอย่างต่อเนื่อง 

            จนกระทั่ง  ต่อมากลุ่มชาวบ้านในพื้นที่นำโดย นายพิจิตร์ บุญกอง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มประมงน้ำตื้น (ธนาคารปูแสม) ในสมัยนั้นได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำมาก่อสร้างคอกปู โดยจะมีช่องตาข่ายสำหรับให้ลูกปูออกไปนอกคอกได้ และเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ส่วนหนึ่งทางกลุ่มก็รับซื้อปูไข่นอกกระดองจากชาวบ้านโดยการใช้เงินกองกลางของทางกลุ่มจ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนส่วนหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณ อาทิเช่น สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, ประมงจังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยประมงจังหวัดดระยองเป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการธนาคารปูแส โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง และโครงการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพ ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันสร้างสะพานข้ามคลองทอดยาวไปยังฝั่งป่าโกงกาง มีความยาวประมาณ 80  เมตร ในการก่อสร้างครั้งนั้นเป็นเพียงสะพานที่สร้างจากไม้ยูคาธรรมดา โดยประมงจังหวัดระยองร่วมกับชาวบ้านได้ตั้งชื่อสะพานว่า  "สะพานรักษ์ปูแสม"  ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนชื่อสะพานให้สั้นลงเป็น "สะพานรักษ์แสม" จนถึงปัจจุบัน 

             เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2552 คราวนั้น นายสยุมพร ลิ่มไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน และพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการจัดพิธีแต่งงานปูแสม และปูทะเบ(ปูดำ) จำนวน 2 คู่ ซึ่งเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ปูอย่างดี โดยทำทุกอย่างในพิธีจัดงานเหมือนพิธีแต่งงานจริงทั่วไปของคนจริงๆทุกประการ เช่น มีการแห่ขันหมากโดยฝั่งเจ้าบ่าว มีการกั้นประตูเงิน ประตูทอง มีการรดน้ำสังข์ มีการเจิม มีเรือนหอมีการอยวยพรคู่บ่าวสาวตามประเพณีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้เป็นที่โด่งดังในช่วงนั้น

             และเมื่อปี 2554 ได้เปลี่ยนจากสะพานไม้เป็นสะพานแขวน ซึ่งมีความยาว 80 เมตร โดยเทศบาลตำบลเนินฆ้อได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดระยอง  เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อมาก่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองท่าตาโบ๊ย หมู่ 2 บ้านเนินทราย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

             เมื่อปี 2556-2557 เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการก่อสร้างวอร์คเวย์ (Walk Way) เดินชมธรรมชาติ ความยาว 90 เมตร และก่อสร้างลานพักชมวิว 1 จุด บริเวณต้นแสมปลายสะพาน 

           และในปีต่อๆมาเทศบาลตำบลเนินฆ้อได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัดระยอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างหอชมวิว 2 แห่ง จุดที่พัก 3 แห่ง สะพานทางเดินให้รอบเกาะ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  และลานก่อสร้างลานจอดรถ จุดจำหน่ายสินค้า OTOP  จึงทำให้เกิดการต่อยอดโครงการพัฒนาการการท่องเที่ยวในตำบลของเทศบาลตำบลเนินฆ้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดระยองสืบไป

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006296